Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

MSFN is made available via donations, subscriptions and advertising revenue. The use of ad-blocking software hurts the site. Please disable ad-blocking software or set an exception for MSFN. Alternatively, register and become a site sponsor/subscriber and ads will be disabled automatically. 


Sign in to follow this  
Macho

CDShell PROBLEM!

Recommended Posts

Hello! I have a problem with CDShell... it will not boot on some computers... better... in som CD/DVD drives!

here is my code... it could be in it? Oh... sorry... it's in slovene...

# cdshell.cds
# Nastavitev za cas pred zagonom z diska (v sekundah)
set counter = 6

cls
print "Pritisni tipko za zagon s CDja"

# Cakanje na tipko ali pa boot z diska
boot:

set counter = $counter - 1
print "."
if $counter == 0; Then goto noboot
getkey 1 goto boot

# Klic okvirja
noboot:

# Nastavitev glavnega menija
# Tukaj se lahko nastavi potrebne parametre

set textColor = color[brightgreen on black]
set titleColor = color[yellow on blue]
set helloColor = color[white on black]
set opisColor = color[brightgreen on black]
set menuColor = color[yellow on black]
set normalColor = color[brightgrey on black]
set clockColor = color[brightgrey on black]
set selColor = color[brightred on black]

set Selected = 1
set menu = 0

script script/okvir.cds

# script script/menu.ini

end

# script/okvir.cds
# startup

font fonts/cp852.f16

set monthCheck = $dateMonth
set lastkey=key[y]

set verzija="Ver. 1.01"
set datum="5.4.2007"
set avtor="Bostjan Bele, TK Celje"

set menuCursorBegin = 7
set opisCursorBegin = 22
set helloCursorBegin = 3

set title="Multi CD Windows XP"

set copyright="Multi CD je ustvaril $avtor dne $datum"

set opis="Tipka <ESC> za restart, <> ali <> za premik in <ENTER> za izbiro"

cls
# Risanje menija
set lines=25

okvir:

# Izpis naslova
title:
set textCursorY = 1
set textColor=$normalColor
print c "ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ"
set textColor = $titleColor
print c " $title $verzija "

# Nastavitev kurzorja in barve za komande
set textCursorY = $opisCursorBegin-2
set textCursorX = 0
set textColor = $normalColor
print c "ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ"

# Izpis avtorske vrstice;)
set textCursorY = $opisCursorBegin-2
set textCursorX = 0
print c "[$copyright]"

# Nekje mora prit se opis (na dnu;))
set textCursorY=$lines
set textCursorX = 0
set textColor=$normalColor
print c "ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ"
print c "[$opis]"

# Treba se je odlocit kateri meni naj nalozimo;)
if ($menu == 0); then script script/menu0.cds
if ($menu == 1); then script script/menu1.cds

goto okvir

# script/menu0.cds
# prvi meni

set comms = 4 # Nastavimo stevilo komand

set comm1 = "Nalozi Windows XP SP2"
set opis1 = "Instalacija programa Windows XP SP2 z nekaterimi nujnimi programi."

set comm2 = "Password cracker"
set opis2 = "Ste pozabili vase geslo? Tale program vam pomaga nastaviti drugega!"

set comm3 = "MemTest"
set opis3 = "To je program Memtest86+ ver. 1.65, ki testira delovni spomin."

set comm4 = "DocMemory"
set opis4 = "To je program DocMemory ver. 3.1 beta, ki testira delovni spomin."

set katmenu = "Glavni meni"

menu:

# Izpis pozdravne vrstice
set textCursorY = $helloCursorBegin
set textColor = $helloColor
print c "$katmenu"

set textColor = $menuColor
set textCursorY = $menuCursorBegin-1

# Tukaj se pa zacnejo komande
commz:

set textCursorY=$textCursorY+1
print c " $comm1 "

set textCursorY=$textCursorY+2
print c " $comm2 "

set textCursorY=$textCursorY+1
print c " $comm3 "

set textCursorY=$textCursorY+1
print c " $comm4 "

# Oznacitev
selectedComm:
set textColor=$opisColor
set textCursorY=$opisCursorBegin
call clean
print c "$(opis$Selected)"
set textCursorY=$menuCursorBegin-1+$Selected
if ($Selected > 1); then set textCursorY = $textCursorY+1
set textColor=$selColor
print c "-=[ $(comm$Selected) ]=-"

# Izpis casa
set textColor= $clockColor

ura:

# Function to display date
date:
if ($dateMonth != $monthCheck); Then script script\okvir.cds # Pri spremembi meseca moramo povozit tekst z okvirjem

set month = "$dateMonth\."
if $dateMonth == 1; then set month = "Januar"
if $dateMonth == 2; then set month = "Februar"
if $dateMonth == 3; then set month = "Marec"
if $dateMonth == 4; then set month = "April"
if $dateMonth == 5; then set month = "Maj"
if $dateMonth == 6; then set month = "Junij."
if $dateMonth == 7; then set month = "Julij"
if $dateMonth == 8; then set month = "Avgust"
if $dateMonth == 9; then set month = "Septebmer"
if $dateMonth == 10; then set month = "Oktober"
if $dateMonth == 11; then set month = "November"
if $dateMonth == 12; then set month = "December"

set textCursorX= 0
set textCursorY= 0
print l " $dateDay\. $month $dateYear"
print r "$timeHour:$timeMinute:$timeSecond "
getkey 1 goto ura

# Cakamo na pritisnjeno tipko
tipka:
if ($lastkey == key[down]); then goto down
if ($lastkey == key[up]); then goto up
if ($lastkey == key[enter]); then goto SelEnter
if ($lastkey == key[f1]); then goto f1
if ($lastkey == key[f2]); then goto f2
if ($lastkey == key[esc]); then reboot

# if ($lastkey == key[space]); then exit

goto menu

# Tipka F1 (sprememba barv;))
f1:
set textColor = color[brightgreen on blue]
set titleColor = color[yellow on red]
set helloColor = color[white on blue]
set opisColor = color[brightgreen on blue]
set menuColor = color[yellow on blue]
set normalColor = color[brightblue on blue]
set clockColor = color[brightgrey on blue]
set selColor = color[brightred on blue]

script script/okvir.cds

# Tipka F2 (druga barvna tema)
f2:
set textColor = color[brightgreen on black]
set titleColor = color[yellow on blue]
set helloColor = color[white on black]
set opisColor = color[brightgreen on black]
set menuColor = color[yellow on black]
set normalColor = color[brightgrey on black]
set clockColor = color[brightgrey on black]
set selColor = color[brightred on black]

script script/okvir.cds

# Tipka dol
down:
set Selected=$Selected+1
if ($Selected > $comms); then set Selected=1
set lastkey=key[y]
goto menu

# Tipka gor
up:
set Selected=$Selected-1
if ($Selected < 1); then set Selected=$comms
set lastkey=key[y]
goto menu

# Koncno se nekaj zgodi ko stisnemo <ENTER>
SelEnter:
font default
if ($Selected == 1); then goto menu1
if ($Selected == 2); then diskemu bootz/passwdxp.iso
if ($Selected == 3); then memtest
if ($Selected == 4); then cls; then bcdw boot bootz\docmem.bin

set lastkey=key[y]
goto menu

menu1:

set menu = 1
set Selected = 1
script script/okvir.cds

end

clean:
set textCursorX=0
print c " "
set textCursorY=$textCursorY-1
return

script/menu1.cds
# Windows meni

set comms = 3 # Nastavimo stevilo komand

set comm1 = "Avtomatsko nalozi Windows"
set opis1 = "Avtomatska instalacija Windows XP SP2 + Slo MUI + M$ Office 2003"

set comm2 = "Normalno nalozi Windows"
set opis2 = "Instalacija Windows XP SP2 na klasicen nacin."

set comm3 = "NAZAJ"
set opis3 = "Vrnitev v glavni meni"

set katmenu = "Instalacija Windows XP meni"

menu:

# Izpis pozdravne vrstice
set textCursorY = $helloCursorBegin
set textColor = $helloColor
print c "$katmenu"

set textColor = $menuColor
set textCursorY = $menuCursorBegin-1

# Tukaj se pa zacnejo komande
commz:

set textCursorY=$textCursorY+1
print c " $comm1 "

set textCursorY=$textCursorY+1
print c " $comm2 "

set textCursorY=$textCursorY+2
print c " $comm3 "

# Oznacitev
selectedComm:
set textColor = $opisColor
set textCursorY = $opisCursorBegin
call clean

print c "$(opis$Selected)"
set textCursorY = $menuCursorBegin-1+$Selected
if ($Selected > 2)
then set textCursorY = $textCursorY+1
set textColor=$selColor
print c "-=[ $(comm$Selected) ]=-"

# Izpis casa
set textColor = $clockColor

ura:

# Function to display date
date:
if ($dateMonth != $monthCheck); Then script script\okvir.cds # Pri spremembi meseca moramo povozit tekst z okvirjem

set month = "$dateMonth\."
if $dateMonth == 1; then set month = "Januar"
if $dateMonth == 2; then set month = "Februar"
if $dateMonth == 3; then set month = "Marec"
if $dateMonth == 4; then set month = "April"
if $dateMonth == 5; then set month = "Maj"
if $dateMonth == 6; then set month = "Junij."
if $dateMonth == 7; then set month = "Julij"
if $dateMonth == 8; then set month = "Avgust"
if $dateMonth == 9; then set month = "Septebmer"
if $dateMonth == 10; then set month = "Oktober"
if $dateMonth == 11; then set month = "November"
if $dateMonth == 12; then set month = "December"

set textCursorX = 0
set textCursorY = 0
print l " $dateDay\. $month $dateYear"
print r "$timeHour:$timeMinute:$timeSecond "

getkey 1 goto ura

# Cakamo na pritisnjeno tipko
tipka:
if ($lastkey == key[down]); then goto down
if ($lastkey == key[up]); then goto up
if ($lastkey == key[enter]); then goto SelEnter
if ($lastkey == key[f1]); then goto f1
if ($lastkey == key[f2]); then goto f2
if ($lastkey == key[esc]); then reboot

# if ($lastkey == key[space]); then exit

goto menu

# Tipka F1 (sprememba barv;))
f1:
set textColor = color[brightgreen on blue]
set titleColor = color[yellow on red]
set helloColor = color[white on blue]
set opisColor = color[brightgreen on blue]
set menuColor = color[yellow on blue]
set normalColor = color[brightblue on blue]
set clockColor = color[brightgrey on blue]
set selColor = color[brightred on blue]

script script/okvir.cds

# Tipka F2 (druga barvna tema)
f2:
set textColor = color[brightgreen on black]
set titleColor = color[yellow on blue]
set helloColor = color[white on black]
set opisColor = color[brightgreen on black]
set menuColor = color[yellow on black]
set normalColor = color[brightgrey on black]
set clockColor = color[brightgrey on black]
set selColor = color[brightred on black]

script script/okvir.cds

# Tipka dol
down:
set Selected = $Selected+1
if ($Selected > $comms)
then set Selected = 1
set lastkey = key[y] # Da ne pritiska vedno tipke DOL
goto menu

# Tipka gor
up:
set Selected = $Selected-1
if ($Selected < 1)
then set Selected = $comms
set lastkey = key[y] # Da ne pritiska vedno tipke GOR
goto menu

# Koncno se nekaj zgodi ko stisnemo <ENTER>
SelEnter:
font default
if ($Selected == 1); then chain bootz\PRO1.DAT
if ($Selected == 2); then chain bootz\PRO2.DAT
if ($Selected == 3); then goto nazaj

set lastkey = key[y] # Da ne pritiska vedno tipke ENTER
goto menu

nazaj:
set menu = 0
set Selected = 1
script script/okvir.cds

end

clean:
set textCursorX = 0
print c " "
set textCursorY = $textCursorY-1
return

ok... sorry again... it's in slovene... but i think it's understandable... a code is a code :D

it runs in VM, Virtual PC and Vurtual box...

PLEASE help...

BB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×